CIRCULAR ECONOMY

با روند رو به رشد استفاده از پلیمرها و به کار گیری آنها در تولید انواع قطعات و لوازم مورد نیاز زندگی، بشر با چالش های تازه ای روبه رو خواهد شد.

انباشت زباله های پلاستیکی، نشر گاز های گلخانه ای، آلودگی منابع آبی و محیط زیست و کاهش منابع فسیلی به واسطه استخراج بیش از حد به تدریج شرایط زندگی انسان ها را با تهدید روبرو خواهد کرد

مطالعات گسترده ای در زمینه به کار گیری بهتر از منابع انرژِی صورت گرفته است که در نتیجه جایگزینی اقتصاد خطی  با اقتصاد چرخشی به عنوان مهمترین راهکار ارائه شده است.

ادامه مطلب