پلي يورتان

نانو پلی ال مخصوص فوم سخت پلی یورتان PUR

نانو پلی ال مخصوص فوم سخت پلی ایزوسیانورات PIR

پلی ال مخصوص چسب های دوجزیی

پلی ال مخصوص چسب های ماستیک